Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, te javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima dužni su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Prednost pod jednakim uvjetima podrazumijeva da osoba s invaliditetom prvenstveno mora ispunjavati sve uvjete u natječaju odnosno oglasu, ali isto tako postići jednako dobar rezultat kao i drugi kandidati u postupku ocjenjivanja kako bi ostvarila navedeno pravo.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je u prijavi, odnosno ponudi na javni natječaj ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Dokaz o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji . U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem , a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju , poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla i rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata.

Osoba s invaliditetom koja ne bude primljena u tijela javne uprave, ako smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti, može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.

Osoba s invaliditetom koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju u tijelu javne uprave može u roku od 30 dana od podnošenja žalbe podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora.

Prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe s invaliditetom kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o:

  • Prestanku službe po sili zakona
  • Otkazu službe ako nisu zadovoljile na probnom radu
  • Izvanrednom otkazu službe

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

  • Ako prilikom zapošljavanja ne da prednost osobi s invaliditetom
  • Ako u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o istome ne obavijesti osobu s invaliditetom koja je po raspisanome natječaju ili oglasu podnijela prijavu, te se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju, a udovoljavala je uvjetima iz javnog natječaja
  • Ako s osobom kojoj je rješenjem utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju ne sklopi ugovor o radu u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim je sklapanjem povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM  informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Prednosti pri zapošljavanju OSI

by Artist Name

Prednosti pri zapošljavanju OSI

by Artist Name