Osobe s invaliditetom imaju pravo sudjelovati u svim sferama života isto kao i svi drugi. Kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU i šire, donesena je Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje od 2021.-2030. godine.

Strategija se nadovezuje na postignuća prethodne Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010.-2020. koja je započela put Europi bez prepreka i osnaživanju osoba s invaliditetom kako bi mogle uživati prava koja im pripadaju i u potpunosti sudjelovati u društvu. Unatoč napretku ostvarenom u prošlom desetljeću, osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju sa znatnim preprekama i izložene su većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Cilj strategije je osigurati da sve osobe s invaliditetom u Europi, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, dob ili spolnu orijentaciju:

 • Uživaju svoja ljudska prava
 • Imaju jednake mogućnosti i jednak pristup sudjelovanju u društvu i gospodarstvu
 • Mogu odlučivati o tome gdje, kako i s kim žele živjeti
 • Mogu se slobodno kretati Europskom unijom
 • Nisu više izložene diskriminaciji

U novoj i poboljšanoj strategiji uzima se u obzir raznolikost invaliditeta koja obuhvaća dugotrajna tjelesna, mentalna ili osjetilna oštećenja, koja su često nevidljiva. Nastoji se riješiti pitanje višestrukog nepovoljnog položaja žena, djece, starijih osoba, izbjeglica s invaliditetom i osoba s socioekonomskim poteškoćama, te se promiče intersekcionalna perspektiva u skladu s Programom održivog razvoja do 2030. godine Ujedinjenih naroda i ciljevima održivog razvoja.

Stoga nova strategija sadržava ambiciozan skup mjera i vodećih inicijativa u različitim područjima i s nizom prioriteta kao što su:

 • Pristupačnost: mogućnost slobodnog kretanja i boravka ali i sudjelovanja u demokratskom procesu
 • Zadovoljavajuća kvaliteta života i samostalan život uz posebnu usmjerenost na proces deinstitucionalizacije, socijalnu zaštitu i nediskriminaciju na radnome mjestu
 • Ravnopravno sudjelovanje putem učinkovite zaštite osoba s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja, pružanjem jednakih prilika i omogućivanjem pristupa pravosuđu, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu, uz jednak pristup svim zdravstvenim uslugama
 • Uloga EU-a da bude uzor drugima
 • Namjera EU-a da provede strategiju
 • Promicanje prava osoba s invaliditetom u svijetu

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.